Fysisk träning dämpar ångestsymtom

Fysisk träning har en dämpande effekt på ångestsymtom även när ångesten är kronisk, visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet. Ju mer intensiv träningen är desto mer ångestdämpande är den. 

Tidigare studier av fysisk träning har visat tydliga symtomförbättringar vid depression. Men det har saknats en entydig bild av hur personer med ångest påverkas vid fysisk träning. Den nu genomförda studien, baserad på 286 patienter med ångestsyndrom, är den hittills största.

Deltagarna är rekryterats från primärvården i Göteborg och norra Halland. Hälften av patienterna hade levt med ångest i minst tio år. Medelåldern var 39 år och 70 procent var kvinnor.

De som lottades till gruppträning under tolv veckor med antingen måttlig eller mer intensiv fysisk träning fick påtagligt minskade symtomen av ångest, även vid kroniska tillstånd. De flesta gick från hög ångestnivå vid start till låg ångestnivå efter tolv veckor. Ju högre träningsintensitet desto större förbättring i ångestsymtom De som tränade på måttlig nivå ökade chanserna till förbättrade symtom på ångest med faktor 3,62. Motsvarande faktor för de som tränade mer intensivt var 4,88.

Båda behandlingsgrupperna hade 60 minuter långa träningspass tre gånger i veckan under ledning av fysioterapeut. Både konditions- och styrketräning ingick. Efter uppvärmning vidtog cirkelträning på tolv stationer i 45 minuter, följt av nedvarvning och stretchning. Gruppen som tränade på måttlig nivå skulle uppnå cirka 60 procent av maxpuls. Graden av ansträngning skulle skattas till lätt eller måttlig. Gruppen som tränade mer intensivt skulle ligga på 75 procent av maxpuls, med en ansträngningsgrad som uppfattades som hög.

Standardbehandling för ångest är KBT och psykofarmaka. Men det är vanligt med läkemedelsbiverkningar och att patienter med ångestsjukdom inte svarar på den medicinska behandlingen.

”Läkare inom primärvården behöver behandlingar som är individualiserade, har få biverkningar och är lätta att ordinera. Modellen med tolv veckors fysisk träning, oavsett intensitet, är en effektiv behandling som oftare bör göras tillgänglig inom primärvården för personer med ångestproblem”, kommenterar Maria Åberg resultatet i ett pressmeddelande. Hon är docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, specialistläkare i allmänmedicin inom Regionhälsan i Västra Götalandsregionen och korresponderande författare i studien.

Studien Effects of exercise on symptoms of anxiety in primary care patients – A randomized controlled trial är publicerad i Journal of Affective Disorders.